Vedtekter for Bragdøya kystlag

Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2013

Revidert etter årsmøtet i 2018 

 §1            Organisasjon

Bragdøya kystlag er en selvstendig frivillig organisasjon med virkefelt i Kristiansandsregionen. Bragdøya kystlag er et lokallag av Forbundet KYSTEN.

 §2            Formål

Bragdøya Kystlag skal fremme arbeidet med bevaring og bruk av norsk kystkultur.

Det skal legges særlig vekt på:

 • Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig, som er særegne for distriktet.
 • Vedlikehold og utvikling av tradisjoner i næring og håndverk, sjømannskap og livsform som har lokal tilknytning.
 • Å øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruk av fartøyer og anlegg.
 • Samarbeid med andre lag og foreninger og med lokal og regional forvaltning.

 § 3            Medlemskap

Bragdøya Kystlag er åpent for alle. Kontingenten faststettes på Forbundet KYSTENs landsmøte og Forbundet KYSTENs sekretariat krever inn kontingent og fordeler denne til lokallagene. Medlemskontingenten graderes i:

 • Enkeltmedlem, som på årsmøte har en stemme
 • Familiemedlemskap, som på årsmøtet har en stemme for hvert familiemedlem
 • Institusjoner, firmaer eller sammenslutninger kan være tilsluttet med rettighet som enkeltmedlemmer.

Ubetalt kontingent etter endelig utgått betalingsfrist, betraktes som utmelding.

 § 4             Årsmøte

     Myndighet og oppgaver

Årsmøtet er kystlagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal behandle og gjøre vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden.         

     Frister og saksutredning

Ordinært årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Tidspunkt for årsmøtet kunngjøres på kystlagets nettsted senest 1. februar.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet. Saksutredningen, med styrets innstilling (unntatt regnskap, budsjettforslag og valgkomiteens innstilling), legges ut på Bragdøya kystlags nettsted senest 2 uker før årsmøtet.

            Ordinært årsmøte skal behandle:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Styrets beretning og revidert regnskap for foregående år
 3. Gruppenes beretninger for foregående år
 4. Arbeidsprogram for kommende år
 5. Budsjett for kommende år
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

                 

            Årsmøtet velger:

 • Kystlagets leder
 • Styremedlemmer slik at styret består av 7 personer i alt
 • 3 varamedlemmer
 • Revisor
 • Valgkomité

 Årsmøtet velger valgkomité på tre medlemmer, som til det etterfølgende årsmøtet legger frem forslag til kandidater til de valg som årsmøtet skal foreta. Medlemmer i valgkomiteen kan bli sittende i to valgperioder. Ved annet hvert årsmøte byttes ut hhv. ett og to medlemmer

            Konstituering

Kystlagets leder åpner årsmøtet, og iverksetter valg av møteleder, møtesekretær(er) og to til å signere møteprotokoll.  Så snart valget er foretatt, overtar møteleder ledelsen av årsmøtet.

             Avstemningsregler

Bare personlig fremmøtte med gyldig medlemskap kan avgi stemme. Møteleder foreslår avstemningmåte. Valg skal foretas skriftlig hvis noen krever det.

Vedtak gjøres med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har kystlagets leder dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. 

Benkeforslag kan fremmes når de har direkte tilknytning til et innlevert forslag og ved valg.

           Valg

Valgkomiteen legger frem sin innstilling. Ved skriftlig valg skal stemmeseddel inneholde det antall navn som tilsvarer antallet personer som kravet om skriftlig valg omfatter. Revisor er ikke valgbar til styret. 

Leder av kystlaget kan kun sitte sammenhengende i fire år.

 §5            Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel når styret vedtar det, eller når minst tredjedelen av medlemmene krever det. Saksutredning og styrets innstilling til vedtak skal sendes ut sammen med innkallingen. Ekstraordinært årsmøte holdes innen seks uker etter at dette er krevd, men slik at månedene juni, juli og august ikke regnes med. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er årsak til innkallingen.

 § 6            Styrets arbeid

Styret konstituerer seg på det første styremøtet etter årsmøtet. Styret velger referent og nestleder.

 Styret er beslutningsdyktig når leder eller nesteleder og minst 4 styremedlemmer er til stede.

Styret følger hovedlinjer og budsjett som er trukket opp av årsmøtet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme kystlagets mål og prioriteringer.

Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller grupper til spesielle oppgaver, og kan også knytte til seg rådgivere på særskilte arbeidsområder. Representanter for grupper i kystlaget kan, når det er behov for det, kalles inn til styremøter og gis tale- og forslagsrett.

Styret legger beretning om kystlagets virke, revidert regnskap og forslag til budsjett og arbeidsprogram frem for det ordinære årsmøte.

§ 7             Daglig drift i kystlaget

Styreleder har det overordnede ansvar for kystlaget, og opptrer som arbeidsgiver overfor kystlagets ansatte.

Det skal utarbeides stillingsinstruks for kystlagets ansatte.

 

§8            Grupper i kystlaget

Kystlagets grupper skal levere årsrapport, planer og budsjettforslag til styret innen årets utgang. Årsrapporten legges frem på kystlagets årsmøte. Gruppene velger en leder eller talsperson til å representere gruppen utad.

Styret utpeker hvem som skal møte for kystlaget i fora hvor kystlaget skal representeres.

 

§ 9            Oppløsning

Med to tredjedels flertall i to på hverandre følgende år kan årsmøtet beslutte å oppløse kystlaget. Kystlagets aktiva skal da disponeres slik at lagets formål best mulig oppfylles, fortrinnsvis til kulturvern eller museal virksomhet i regionen.

 

X